چرا شهرام ناظری ترجیح می دهند در خارج از حزب ؟ / لغو کنسرت قهوهای مایل به زرد ، خای titieni شما