به مذاکره روی یک موشک با ایران از چماق و هویج استفاده کنیم/دلیل حذف موضوع رسمی از وزارت برج تاریکی