توافق بارزانی و tilson از آغاز گفت و گو میان اربیل و بغداد