تمدید کرسی یونسکوی دانشگاه تهران در «تحقیقات بین رشته ای دیابت»