به طور مستقیم به خبر ارسال نامه از رهبری معنوی در خانه نیکنام را تکذیب کرد