۱۳ مهر به یاد داشته باشید ما زانو saver دیو استعمار است